Ivanov hobi

Baves me ân lik ku ste… Akmo am zvončåri lukråt, maskote anostre žejånske. Ân čuda peminture âj već, pri Europa, ân Švedska, Holandije, Slovačka, ân Talije, ân Francije, pre toc, pre sagdir. Ponoses me ku ačå, k-am pârvile pošnit ši… aša âns. Verit av o želja de fåče nušte, ân pupo. Ši atunče am vezut ke, ke va nušte veri din je. Ši pârvile am fakut ši adus ân oštarije. A čuda mj-av rabit, ke am… ke ačå-j miko, šti, de ćelji fijoki fåče. Teško-j ačå lukrå, ke moreš fi… živci avę ka ši konopu. Ali l-am fakut. Adus l-am ân oštarije ši kolę av ramas za vâk. Prvile zvončår amev. E datunče am fakut uri petnajst.    

Prijevod

Bavim se malo s ovim... Sada sam radio zvončare, maskote žejanskih zvončara. U mnogim je zemljama Europe: u Švedskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj, u Italiji, Francuskoj, svuda. Ponosim se, jer sam prvi započeo s time. Tako, sâm. Došla mi je želja napraviti nešto, jednog lutka. Onda sam vidio da će nešto ispasti od njega. I prvog sam napravio i odnio u gostionu. Trebalo mi je puno [vremena], jer sam... jer to je sitno, znaš, napraviti one mašnice. Teško je to raditi, moraš biti... imati živce poput konopa. Ali napravio sam ga. Odnio sam ga u gostionu i tamo je ostao zauvijek. Moj prvi zvončar. Poslije sam ih napravio petnaestak. 

Povratak