Vut-a Lovranţi coståńu – Lovranci su imali stablo kestena

Imali su Lovranci kesten nad morem. Oni su pošli posjeći taj kesten i vezali su magarce za kesten konopcima da ne padne u more. Kesten je, kada su ga posjekli, pao u more i potegnuo je magarce za sobom. Tada su ljudi koji su sjekli kesten bacili za magarcima u more sjekire, da bi prerezali konopce i izašli van. No magarci nisu više izašli van, potopili su se.

Tada su ljudi stavili samare na sebe, pa su krenuli kući. Žene su vidjele kako dolaze muškarci sa samarima pa su rekle kako magarci dolaze, a muškaraca da nema. A to su bili muškarci, a magaraca nije bilo, jer su sa samarima došli muškarci.

Povratak